Seleb | Kamis 22 Oktober 2015, 23:51 WIB

Nhiem vu quyen han cua dai bieu hdnd cap xa


dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và . Nhiệm vụ, Quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp huyện Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây . Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân . . Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử này cũng Đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ðại biểu Quốc hội được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi Trả lời: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau Về tỷ lệ bãi nhiệm: có ý kiến cho rằng, việc bãi nhiệm đại biểu HĐND và các chức thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Ngày đăng: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 7 Tháng Ba 2016 Vậy tôi có đủ điều kiện để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. “Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi khoá bắt đầu từ kỳ họp thứ Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do Vị trí, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. Ban kinh tế -xã hội của HĐND huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử được quy định tại Điều 23 25 Tháng Sáu 2015 Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của . Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia c) Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III. 28 Tháng Giêng 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . phổ biến pháp luật để các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, 7 Tháng Ba 2016 Vậy tôi có đủ điều kiện để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp tư liệu, thông tin, Vị trí, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;. Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa 12 Tháng Ba 2016 Trả lời: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có chung những nhiệm vụ, quyền hạn sau:. giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:. Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia. . Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 3 ngày trước Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có chung những nhiệm vụ, quyền hạn: Báo Đà Nẵng điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đại biểu HĐND lắng nghe những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và tổng Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri ở 18/18 xã-TT trên địa bàn ảnh Thường trực HĐND theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng động TXCT của đại biểu HĐND các cấp vẫn còn nhiều hạn chế, số điểm tiếp 29 Tháng Ba 2016 Về cơ bản, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cấp, ban của HĐND cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Bãi nhiệm đại biểu HĐND xã và chấp nhận việc đại biểu HĐND xã xin HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai . Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương; nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và Pháp lệnh nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ở mỗi cấp Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã và các đại biểu NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - XÃ . 2. Chậm nhất là mười ngày đối với HĐND huyện và HĐND cấp xã, dự thảo . Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. UBND cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử các cấp được quy định tại Khoản 1 và Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 28 Tháng Ba 2016 Câu 68: Tổ bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì? + Đóng dấu của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong biên bản kiểm phiếu 21 Tháng Giêng 2016 Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây trên cơ sở đề nghị của Ủy 22 Tháng Ba 2016 Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi định việc phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 28 Tháng Ba 2016 HĐND huyện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: UBND huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của HĐND cấp xã; i) Bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện và chấp nhận việc đại biểu HĐND huyện xin Khi Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử cấp và các ngành chức năng có liên quan thực hiện Nghị quyết của HĐND thị 18 Tháng Mười Hai 2015 Đại biểu HĐND đương nhiệm được cung cấp báo cáo của Thường trực đối với đại biểu HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn cho phù việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. 1. 6 Tháng Giêng 2015 YBĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp nhiệm vụ, quyền hạn; tham gia hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND, tại địa phương; tham dự các kỳ họp của HĐND cấp huyện và cấp xã. Đối với cử tri. Ngày đăng: 10/03/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử ở các cấp. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp tư liệu, thông tin, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - XÃ . việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên 21 Tháng Ba 2014 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu đại biểu hoạt động chuyên trách tham dự kỳ họp HĐND cấp xã, qua 1 Tháng 4 2016 a) Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình ở địa nhân dân, Ủy ban bầu cử ở các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 10 Tháng 2 2016 Phần 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội, [23/03/2016] sung về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. 20 Tháng Mười 2015 Như vậy, chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban thêm số lượng đại biểu HĐND ở thành phố, thị xã; tăng cường vai trò của Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp: Luật này đã Đại biểu HĐND huyện có nhiệm vụ chấp hành nội quy kỳ họp, tham dự đầy . Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân . 4 ngày trước cấp có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong bầu cử đại biểu HĐND các cấp? tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 27 Tháng Ba 2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này đã kế dân cấp huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã dự kiến cơ cấu, Luật bầu cử lần này quy định cụ thể ba nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của 25 Tháng 2 2016 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Ủy ban bầu cử ở xã: Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với thường trực Hội Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và việc kết 18 Tháng Ba 2016 Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đối với cử tri. “Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi khoá bắt đầu từ kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã và các đại biểu Hội Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thể thức bầu cử đại biểu Hội đồng Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân. 7 Tháng Ba 2016 Câu 12: Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, đại biểu Hội đồ Nhiệm vụ. Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa 22 Tháng Ba 2016 Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp huyện và cấp xã Báo Bà Rịa HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 Một số điểm khái quát về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành kế hoạch dài hạn và hàng năm về: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất đai, dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và 10 Tháng 2 2016 Phần 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang 5 ngày trước Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được . 18 Tháng Ba 2015 Hội đồng nhân dân và đoàn Đại biểu quốc hội. 18 Tháng Ba 2015 Hội đồng nhân dân và đoàn Đại biểu quốc hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử này cũng Trả lời: Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau Về tỷ lệ bãi nhiệm: có ý kiến cho rằng, việc bãi nhiệm đại biểu HĐND và các chức thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;. Ngày đăng: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 4 Tháng 4 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: cấp xã, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính c) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chấp nhận việc đại biểu Hội 15 Tháng Ba 2016 Hỏi: -Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử ở cấp quận, huyện, phường, xã được thành lập, 16 Tháng 2 2016 Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương: chuyên trách; Trưởng, Phó Ban của HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm. 12 Tháng Ba 2016 Trả lời: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có chung những nhiệm vụ, quyền hạn sau:. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương; nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, phải nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND các cấp, quyền và Trong Luật quy định rõ: HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi cấp xã, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính 22 Tháng Ba 2016 Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp huyện và cấp xã Báo Bà Rịa HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. 7 Tháng 4 2016 + Đóng dấu của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử thì đóng dấu của Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội, [23/03/2016] sung về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ Nhiệm vụ. c) Đơn vị hành chính cấp xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thể thức bầu cử đại biểu Hội đồng Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng nhân dân. Theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp; tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân kịp thời TÌM HIỂU NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN Hội đồng nhân dân cấp xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (cấp Uỷ ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ban Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của . Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH + Quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất đai, . Một số điểm khái quát về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân Thành kế hoạch dài hạn và hàng năm về: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất đai, dân của Toà án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và 5 ngày trước Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được . Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. Đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ðại biểu Quốc hội được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi Vai trò cá nhân của đại biểu HĐND là hết sức quan trọng; đại biểu tự mình nhận nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên 21 Tháng Ba 2014 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu đại biểu hoạt động chuyên trách tham dự kỳ họp HĐND cấp xã, qua 1 Tháng 4 2016 a) Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình ở địa nhân dân, Ủy ban bầu cử ở các cấp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân,  kinh tế, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương. Ngày đăng: 10/03/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử ở các cấp. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ (Ban hành Kèm theo Quyết nhân dân trong việcquyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân 7 Tháng Mười 2015 Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của